Doradztwo HR

Doradztwo HR

Strategia personalna

Opracowujemy strategię personalną zgodną ze strategią działania firmy. Opisujemy szczegółowo zasady i wymagania dotyczące optymalizacji zatrudnienia, motywacji, wewnętrznej komunikacji ocen, rozwoju, awansów, sukcesów i polityki zwalniania pracowników. Budujemy model biznesowy w oparciu o analizę efektywności zatrudnienia, tworzymy schematy organizacyjne z wystandaryzowaniem kompetencji stanowisk, proponujemy usprawnienia HR w celu efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i zatrzymania najlepszych pracowników. W ramach audytu przeprowadzamy badania  satysfakcji pracowniczej.

System wynagradzania
i motywacyjny

Opracowujemy systemy motywacyjne wraz rozwiązaniami premiowymi i benefitowymi dla pracowników. Projektujemy system wynagrodzeń działów handlowych z uwzględnieniem ścieżek talentowych, planami sukcesji, polityką zatrudnienia i zwolnień typu outplacement.

Model kompetencyjny

Jest to usługa diagnozy i oceny umiejętności zawodowych pracowników, składników jego osobowości oraz motywacji budujących jego kompetencje. Celem audytu jest efektywne zbadanie potencjału i możliwości indywidualnego wzrostu i rozwoju pracowników oraz ich awansu wewnątrz firmy. Pozwala to na efektywny rozwój organizacji i właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.

Zarządzanie przez kompetencje pozwala:
 • identyfikować i opisywać kluczowe kompetencje biznesowe całej organizacji, kompetencje stanowiskowe, wystandaryzować jakość pracy;
 • tworzyć modele kompetencyjne dedykowane całej organizacji lub wydzielonym w niej obszarom.

Zarządzanie talentami
i projektowanie ścieżek karier

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

pozwala wzmocnić i wykorzystać potencjał talentów i sprawić, by osoby o najwyższym potencjale na długo związały się z organizacją. Nasze wsparcie w identyfikowaniu, a następnie odpowiednim motywowaniu i rozwijaniu wyjątkowo uzdolnionych pracowników polega na:

 • identyfikowaniu talentów wewnątrz organizacji
 • planowaniu ścieżek kariery i rozwoju talentów
 • wspieraniu w procesie przyciągania i zatrudniania talentów
 • doradzaniu na obszarze utrzymania talentów w organizacji (system motywacji, zaangażowania)
 • projektowaniu i wdrażaniu różnorodnych metod rozwoju talentów
 • ocenie efektywności procesu zarządzania talentami.

System ocen okresowych, motywowanie i polityka szkoleniowa w organizacji

 

Przygotowywane przez nas systemy ocen pracowniczych są skorelowane z bieżącą kulturą organizacyjną oraz celami biznesowymi. System ocen jest niezbędny dla właściwego zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji. Pracownikom umożliwia poznanie opinii przełożonych, zaś szefom daje wiedzę o tym, jakim potencjałem dysponują (ocena kompetencji) oraz na jakim poziomie realizowane są cele ich zespołu (ocena celów). Jest to również narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Celem wdrażania system ocen jest podniesienie efektywności realizowanych zadań,  motywowanie i rozwój pracowników, zbadanie potrzeb szkoleniowych czy  podejmowanie decyzji o awansach, przesunięciach oraz nagradzaniu.

 

Proponujemy wsparcie w zakresie:
 • przeprowadzenia szkoleń i warsztatów informacyjnych oraz wdrożeniowych;
 • analizy funkcjonującego systemu ocen i wyznaczenie kierunków jego modyfikacji;
 • przygotowanie założeń i wdrożenie systemu ocen (procedury, kwestionariuszy, rozmowy oceniającej);
 • powiązanie oceny z systemem wynagradzania

Projektowanie i prowadzenie sesji Assessment Center i Development Center

 

Metody Assessment & Development Centre to nowoczesne i bardzo skuteczne narzędzia umożliwiające kompleksowe badania potencjału zarówno kandydatów jak i pracowników do pracy, pozwalają określić ich słabe i mocne strony. Zadaniem AC oraz DC jest obserwacja zachowań uczestników na podstawie wcześniej zdefiniowanych kompetencji, które ustalono, jako kluczowe na danym stanowisku. Zachowanie, umiejętności i wiedza obserwowanych osób oceniane są przez asesorów na podstawie z góry zaprojektowanych kryteriów odpowiadających danej rekrutacji lub wymaganiom stanowiskowym.

 

Zaletami AC oraz DC są:

 

 • Rzetelność i dokładność informacji na temat potencjału pracownika
 • Wyłonienie silnych i słabych stron kandydatów
 • Określenie potencjału rozwojowego danej osoby
 • Możliwość poprawy działań na linii zarząd – personel
 • Możliwość efektywnej alokacji zasobów ludzkich

Outplacement / Audyt kariery

Prowadzimy projekty na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne, menedżerskie średniego i wyższego szczebla oraz Top Management. Prowadząc projekty outplacementowe elastycznie dopasowujemy ich zakres i program do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Dla każdego Uczestnika naszych programów szukamy pozytywnych, innowacyjnych i optymalnych rozwiązań w procesie zmiany drogi zawodowej. Wspólnie z zespołem ekspertów, coachów i assessorów organizujemy warsztaty przygotowania do zmian w organizacji.

Audyt językowy


Weryfikacja i audyt  poziomu kompetencji językowych
w Twojej firmie.

Audyt językowy ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu rzetelnej i niezależnej oceny kompetencji językowej jego pracowników bądź kandydatów na pracowników na określonych stanowiskach pracy i wyznaczenie kierunków,  metod pracy nad ich dalszym rozwojem językowym. Przeprowadzenie audytu językowego pozwala przedsiębiorstwu najefektywniej wykorzystać fundusze przeznaczone na rozwój zawodowy pracowników poprzez jasne określenie wymagań wobec ich kompetencji językowych i monitoring ich postępów w nauce.

Obszary i zakres języków objętych audytem językowym:

Badamy kompetencje językowe w biznesie wskazane przez Klienta w celu zidentyfikowania obszarów do doskonalenia operowania wybraną tematyką, podwyższając standardy i pozwalając na ciągły rozwój pracowników. Przeprowadzamy audyt językowy w 22 sekcjach językowych w oparciu o certyfikowane metody dopasowane do poziomu znajomości danego języka.

Certyfikowany raport i standardy w biznesie:

W wyniku audytu powstaje raport, w którym przedstawiamy wnioski płynące z analizy oraz rekomendacje działań, które należy wdrożyć, aby osiągnąć założone cele w zakresie komunikacji. Wyniki audytu, wskażą Państwu kierunki do doskonalenia kompetencji językowych w trakcie oferowanych SZKOLEŃ JEZYKOWYCH dla BIZNESU.